Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za novčanu potporu za studente slabijeg socijalnog statusa

Fizičke osobe

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

UZ ZAHTJEV PRILAŽEM:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

1.1. OSNOVNA DOKUMENTACIJA:

1.    Potvrda visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu (iz koje je obvezno vidljivo koja je nastavna godina/semestar upisan),

2.    Potvrda o ocjenama iz prethodne dvije školske / akademske godine (obvezno naznačiti ispite po nastavnim godinama),

3.    Izjava kojom podnositelj jamči točnost i istinitost podataka (izjavu preuzmite pod stavkom "formulari" te ju skeniranu priložite),

4.    Suglasnost u svrhu utvrđivanja osobnih podataka podnositelja zahtjeva te minimalno jednog roditelja/skrbnika (suglasnost preuzmite pod stavkom "formulari" te ju skeniranu priložite)

Ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka:

5.    Domovnica i/ili elektronički zapis iz Knjige državljana

6.   Potvrda o stalnom boravku ili uvjerenje o prebivalištu (za podnositelja zahtjeva i barem jednog roditelja/skrbnika).

 

 1.2. DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE MATERIJALNOG I SOCIJALNOG STATUSA:

 a)    dokumentacija za materijalne okolnosti:

 

1. Evidencija o dohocima i primicima za sve članove obitelji /domaćinstva

U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, potrebno je ispuniti Tablicu o broju članova obitelji (tablicu preuzmite pod stavkom "formulari" te ju skeniranu priložite) s potpisanim suglasnostima za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka za svakog člana obitelji / domaćinstva (suglasnost preuzmite pod stavkom "formulari" te ju skeniranu priložite) kako bi se izvršio uvid u evidenciju o dohocima i primicima Ministarstva financija – Porezne uprave.

 Uz tablicu je još potrebno dodatno dostaviti:

-          Korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema Zakonu o socijalnoj skrbi - Rješenje Centra za socijalnu skrb

-          Nezaposlene osobe dokazuju svoj status potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje.    

-          Za uzdržavane osobe status se dokazuje potvrdom Porezne uprave (PK obrazac) iz koje je vidljivo da je osoba uzdržavani član obitelji.

-          Za članove uže obitelji koji se obrazuju dužno je priložiti odgovarajuću potvrdu od strane škole ili studija o redovitom školovanju.

-      Za osobe koje kao jedino zanimanje obavljaju poljoprivrednu i šumarsku djelatnost, odnosno djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, dužne su priložiti odgovarajuću evidenciju o primicima odnosno prometu za godinu prije podnošenja prijave.

 

b) dokumentacija za socijalne okolnosti:

U svrhu utvrđivanja socijalnih okolnosti potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, i to:

-          odgovarajući akt ovlaštene institucije za utvrđivanje tjelesnog oštećenja,

-          za članove uže obitelji koji se obrazuju priložiti odgovarajuću potvrdu od strane škole ili studija o redovitom školovanju,

-          za osobe s poteškoćama u razvoju socijalne okolnost dokazuje se odgovarajućim rješenjem ovlaštene institucije

Ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka:

-          izvod iz matice rođenih ili umrlih

 

Zahtjev uz koji nije priložena dokumentacija za dokazivanje materijalnog i/ili socijalnog statusa neće se bodovati.

 2. DODATNA (neobavezna) dokumentacija (ne prilaže se ukoliko nema osnove za bodovanje):

Uz obaveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i posebnim okolnostima. Dodatna dokumentacija nije obavezna.

           Dodatna dokumentacija vezano za priznata postignuća:

·         Uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta

·         Diploma za osvojeno 1- 3 mjesto na županijskom natjecanju

·         Diploma za osvojeno 1- 3 mjesto na državnom natjecanju

·         Diploma za osvojeno 1-3 mjesto na Europskom ili Svjetskom natjecanju

·         Za volontiranje u ustanovama i udrugama civilnog društva koje su prepoznate kao organizacije koje rade za opće dobro na području grada Rovinja-Rovigno, potvrda o volontiranju i preslika volonterske knjižice

·         Diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili hrvatskog olimpijskog odbora

·         Diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

·         Za svaki ispit obveznih predmeta položen odličnim uspjehom na državnoj maturi B razine, svjedodžba ili potvrda o položenoj državnoj maturi

·         Za svaki ispit obveznih predmeta položen odličnim uspjehom na državnoj maturi A razine, svjedodžba ili potvrda o položenoj državnoj maturi

 

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije školske/akademske godine.

Upravni odjel za društvene djelatnosti može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva uvid u izvornike ili ovjerene preslike.

Ukoliko je dokumentacija na drugim jezicima osim hrvatskog i talijanskog prijavitelj je dužan dostaviti prevedenu dokumentaciju na hrvatskom jeziku od strane ovlaštenog sudskog tumača odnosno prevoditelja.

Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju - Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava na novčanu potporu za studente.

Predajom ovog zahtjeva roditelj/skrbnik podnositelj zahtjeva, daje suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka.

Podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupnih elektroničkih baza podataka i to:

1. Uvjerenje o prebivalištu studenta i roditelja iz baza podataka MUP-a,

2. Evidencija o državljanstvu  izvod iz matice rođenih ili umrlih iz baze podataka osobna stanja građana Ministarstva uprave

3. Evidencija o dohocima i primicima iz baze podataka Ministarstva financija – Porezne uprave

4. Izvod iz matice rođenih ili umrlih iz baze podataka osobna stanja građana Ministarstva uprave

 

Dana suglasnost primjenjuje se od trenutka davanja. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu suglasnost, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je ona povučena. Imate pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje ste dali suglasnost te imate pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete nas kontaktirati. Potpisom potvrđujete da ste upoznati sa našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, koja je izrađena na temelju Opće Uredbe EU 2016/679, koja detaljno propisuje način obrade osobnih podataka.

 

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.